Algemene Voorwaarden

Copyright © 2022 Water & Adventure™/Ecoto©

De handelsnaam Water & Adventure™ is eigendom van Ecoto©. Ecoto BV bepaalt het assortiment goederen die zijn onderneming verhandelt via de handelsnaam Water & Adventure.

Identiteit van de onderneming:

Adres maatschappelijk zetel:

Water & Adventure™/Ecoto BV
Eerste Meistraat 9, 3700 Tongeren, België
E-mail: info@waterandadventure.com
Telefoon: 028976943
Ondernemingsnummer: BTW BE 0884.253.186
Door de toegang tot en het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Water & Adventure™/Ecoto© biedt haar klanten de mogelijkheid om online te kopen. Onderhavige algemene Voorwaarden “voorwaarden” zijn van toepassing op alle artikelen uit het Water & Adventure™/Ecoto© assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Water & Adventure™/Ecoto©. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Deze voorwaarden worden aan de klant beschikbaar gesteld via de link http://www.waterandadventure.com/algemene-voorwaarden bij verkoop op afstand, bij de bestelling, bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Water & Adventure™/Ecoto©.
Water & Adventure™ webshop kan deze Algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van nieuwe voorwaarden.

Artikel 2 - Aanbod van onze producten en diensten

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruikt.

De producten van Water & Adventure™/Ecoto© worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven en aangeboden.  Water & Adventure™/Ecoto© tracht om voldoende informatie te geven om de consument de mogelijkheid te bieden een goede beoordeling te maken van het aangeboden product/dienst. De afbeeldingen die Water & Adventure™/Ecoto© gebruikt bij de productvoorstellingen dienen ter illustratie van het product. De geleverde producten kunnen enigszins afwijken van de geïllustreerde afbeeldingen.

Water & Adventure™/Ecoto© is wat de juistheid, geactualiseerde of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Water & Adventure™/Ecoto© is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer u specifieke vragen heeft over bepaalde producten of productspecificaties verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Water & Adventure™/Ecoto©.

Artikel 3 - De prijs

Alle vermelde prijzen op de webshop www.waterandadventure.com of in onze aanbiedingen zijn richtprijzen inclusief BTW. Water & Adventure™/Ecoto© behoudt zich het recht om op elk moment de prijzen aan te passen. Deze aanpassing zijn afhankelijk van beschikbare voorraad, marktschommelingen, schommelingen op de financiële markt en de aangeboden promoties.
Transport en administratie kosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld.
Bij de bestelling worden bijkomende kosten, zoals vervoer of administratie kosten apart vermeld.
Indien vervoers-, reservatie of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De prijzen worden definitief bij de afsluiting van een overeenkomst. Water & Adventure™/Ecoto© houdt zich eraan om deze prijzen niet meer te wijzigen nadat zij een bevestiging hebben gestuurd van de bestelling.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt opschreven. De bijhorende foto is bedoeld als illustratie en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bevestigde en definitieve prijzen zijn onder voorbehoud van:

 • Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten.
 • Illegaal misbruik of inbreuk op onze systemen.

Artikel 4 - Promoties

Promoties worden duidelijk aangegeven en zijn slechts tijdelijk van toepassing. De meeste aanbieding zijn 24u geldig of zolang de voorraad strekt. Tenzij er een langere termijn van de aanbieding wordt aangegeven behoudt Water & Adventure™/Ecoto© zich het recht om op elk moment zijn aanbiedingen aan te passen of te annuleren.

Artikel 5 – De bestelling

Bij de bestelling wordt zoveel mogelijk informatie gegeven om de consument op zijn rechten en verplichtingen te wijzen, die bij deze bestelling zijn verbonden, zoals:

 • Omschrijving en hoeveelheid van de geselecteerde producten
 • Vermelding van prijzen inclusief BTW, tenzij anders vermeld
 • Transport en administratie kosten
 • De betalingswijze
 • Al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • Verwijzing naar deze Algemene voorwaarden

 Artikel 6 - Afsluiten van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten op het moment van aanvaarding door de klant van de bestelling en de algemene voorwaarden.
Indien de klant de klant zijn bestelling via de webshop heeft aanvaard, dient de klant zich te registreren om de nodige persoonlijke informatie te bezorgen. Elke persoonlijke informatie die wordt verzameld en bewaard zal worden beheerd volgens de privacy policy van Water & Adventure™/Ecoto©. Water & Adventure™/Ecoto© bevestigt via e-mail de ontvangst en de aanvaarding van elke bestelling.
Water & Adventure™/Ecoto© zal door middel van een beveiligde internetconnectie met een SSL certificaat (Secure Sockets Layer ) ervoor zorgen dat de communicatie en betalingen via de webshop op een veilige manier worden gedaan.
Water & Adventure™/Ecoto© kan een onderzoek instellen, binnen wettelijke kaders, om een zekerheid te stellen dat de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en om zich op de hoogte te stellen dat er geen andere feiten of factoren van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien blijkt dat op grond van dit onderzoek er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is Water & Adventure™/Ecoto© gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 - Betaling

Bestelling via de webshop van Water & Adventure™/Ecoto© worden pas uitgeleverd na ontvangst van de betaling. Water & Adventure™/Ecoto© biedt de klant om online te betalen via een veilige verbinding of om een overschrijving uit te voeren via de bank. De bestelde producten worden slechts 2 dagen gereserveerd. Indien de betaling niet werd ontvangen binnen de 2 dagen na plaatsing van de bestelling, wordt de voorraad terug vrijgegeven en wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Water & Adventure™/Ecoto© zal bestellingen waarvan na 10 dagen nog geen betaling werd ontvangen annuleren.

Ingeval van producten of diensten die geleverd worden zonder voorafgaande betaling is de klant verlicht om deze facturen binnen de 14 dagen te betalen, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebrek van betaling binnen de gestelde termijn begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,5% per maand te lopen en dit vanaf de vervaldag van de facturen. Bovendien wordt het nog verschuldigde bedrag zonder enige aanmaning verhoogd met een conventionele schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Water & Adventure™/Ecoto©.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op he eigendomsvoorbehoud van Water & Adventure™/Ecoto© te wijzen bij voorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9 - Verzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Water & Adventure™/Ecoto© mee te delen dat hij wil afzien van de aankoop zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Water & Adventure. Na ontvangst van de aanvraag krijgt men een RMA nr. De goederen moeten binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten worden opgestuurd aan Water & Adventure™, Eerste Meistraat 9, 3700 Tongeren. Met vermelding van het RMA nr. Goederen zonder RMA nummer worden niet retour genomen.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De klant heeft de mogelijkheid om elke overeenkomst voor de levering van diensten, die werd afgesloten op afstand, zonder opgave van reden te ontbinden binnen de 14 dagen na de afsluiting van de overeenkomst. Om gebruik te maken van het verzakingsrecht zal de klant een aanvraag richten tot Water & Adventure™/Ecoto© bij de afsluiting van de overeenkomst of uiterlijk bij de levering van de diensten.

Elke aanvraag om te genieten van het verzakingsrecht wordt gericht aan service@waterandadventure.com. Elke retourzending naar Water & Adventure™/Ecoto©  dient vergezeld te zijn van een goedkeuring en een RMA nummer van Water & Adventure™/Ecoto©. Voor meerdere artikelen die zonder reden worden teruggestuurd wordt er een handling kost aangerekend voor de controle van de producten.

Indien de klant reeds een bedrag heeft betaald zal Water & Adventure™/Ecoto© dit bedrag na controle en goedkeuring, minus de verzendkostenen en handlingkosten, binnen de 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

 Artikel 10 - Uitsluiting van het verzakingsrecht

Het verzakingsrecht wordt uitgesloten voor goederen of diensten, of samenstelling van producten, die op speciaal verzoek van de klant en of volgens specificaties van de klant werden aangeboden.
Het verzakingsrecht wordt uitgesloten voor diensten die reeds zijn aangevangen binnen de termijn van herroeping en waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • Artikelen die op maat of op bestelling van de klant zijn gemaakt
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • Artikelen in uitverkoop (solden) worden niet teruggenomen
 • Gebruikte artikelen die met korting worden aangeboden
 • Vervangbaden en covers kunnen om hygienische redenen niet worden teruggenomen.

Artikel 11 - Garantie

Water & Adventure™/Ecoto© zal de nodige aandacht schenken aan selectie van leveranciers en producten/diensten, de juistheid van de vermelde specificaties van de producten/diensten en zorgt ervoor dat de aangeboden producten/diensten aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De nieuwe producten geleverd door Water & Adventure™/Ecoto© zijn onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Voor gebruikte of gerenoveerde producten geldt er slechts een beperkte garantie termijn.

Sommige producenten voorzien een eigen garantie procedure. Om beroep te doen op hun garantievoorwaarden moet de klant zijn aanvraag rechtstreeks tot de leverancier richten. Waterandadventure zal hierbij zijn wettelijke verplichtingen voldoen en de nodige ondersteuning bieden indien dit wordt gevraagd.

Om een beroep te doen op de garantie van andere artikelen, moet de klant het aankoopbewijs en voor bepaalde producten het garantieformulier invullen en opsturen naar service@waterandadventure.com. De klant zal instructies krijgen van Water & Adventure™/Ecoto© en kan na goedkeuring en ontvangst van een RMA nummer van Water & Adventure™/Ecoto© zijn goederen opsturen naar het magazijn van Water & Adventure™/Ecoto©, zoals vermeld in de RMA goedkeuring.

Elk gebrek dient binnen de 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld, Nadien vervalt elke recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruikersinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens een tegenbewijs door de klant geleverd.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 12 – Levering/Levertermijn

Standaard zijn de kosten voor levering van onze producten ten laste van de klant. Indien Water & Adventure™/Ecoto© een gratis levering aanbiedt aan zijn klanten staat dit uitdrukkelijk vermeld bij het aanbod. Een gratis levering blijft altijd beperkt tot een bepaalde regio, die duidelijk wordt vermeld bij het aanbod.

Afhankelijk van de beschikbaarheid worden de producten van Water & Adventure™/Ecoto© geleverd binnen 5 werkdagen na de bevestiging van de bestelling. Sommige producten worden geleverd vanuit een centraal magazijn. De levertermijn hiervoor kan 2 tot 3 weken bedragen. Water & Adventure™/Ecoto© zal zijn uiterste best doen om de klant zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de leverdatum en om deze zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. De klant is verantwoordelijk om de juiste informatie te bezorgen, om zo een correcte aflevering mogelijk te maken. Ondanks alle inspanningen die Water & Adventure™/Ecoto© zal doen voor een correcte levering, kan Water & Adventure™/Ecoto© evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het niet naleven van de geplande levertermijn.

Zichtbare beschadiging aan de verpakking of een onvolledige levering moet de klant vermelden op de leverbon of het transportdocument met handtekening van de chauffeur.
De klant is verplicht om deze gebreken binnen 24u te melden aan service@waterandadventure.com.

Water & Adventure™/Ecoto© zal de nodige details i.v.m. de kosten voor de levering en de levertermijn vermelden op webshop.

Artikel 13 - Klantendienst

De klantendienst van Water & Adventure™/Ecoto© is bereikbaar via het contact formulier van de webshop, via e-mail op service@waterandadventure.com of per post op het volgend adres:

Water & Adventure™/Ecoto©
Eerste Meistraat 9
3700 Tongeren
België

Artikel 14 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze webshop, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Water & Adventure™/Ecoto© of rechthoudende derden.

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webshop is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Water & Adventure™/Ecoto© levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de webshop niet beschikbaar zou zijn, zal Water & Adventure™/Ecoto© de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Water & Adventure™/Ecoto© kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Water & Adventure™/Ecoto© geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop.

Water & Adventure™/Ecoto© kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze webshop of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Water & Adventure™/Ecoto© verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 17 - Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Water & Adventure™/Ecoto© verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Water & Adventure™/Ecoto© toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Water & Adventure™/Ecoto© bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Water & Adventure™/Ecoto© uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat om hiervoor een e-mail te sturen naar service@waterandadventure.com of om dat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

Water & Adventure™/Ecoto©
Eerste Meistraat 9
3700 Tongeren
België

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Water & Adventure™/Ecoto© heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Water & Adventure™/Ecoto© respecteert strikt de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U heeft toegang tot het alle beschikbare gegevens via uw gebruikersprofiel op www.waterandadventure.com, waar u de nodige wijzigingen kan aanbrengen of uw profiel kan verwijderen.

Artikel 18 - Gebruik van Cookies

Water & Adventure™/Ecoto© maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Water & Adventure™/Ecoto© houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kun u ons contacteren op service@waterandadventure.com.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement TONGEREN bevoegd.

 

Algemene voorwaarden versie 1.09 datum 14/04/2022

To Top